ประกาศยกเลิกการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์