ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)