• 0 2329 8025 – 30
  • md@kmitl.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และเข้ารับการสัมภาษณ์ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565