ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และเข้ารับการสัมภาษณ์ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565