ประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2/2564