ผู้บริหาร

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณบดี

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์
รองอธิการบดีฝ่ายโรงพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นพ. อนวัช เสริมสวรรค์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

พญ.ทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ดร.รัฐกร ศรีสุทธี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ