ผู้บริหาร

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร
คณบดี

ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร
รองคณบดี

นพ.อนวัช เสริมสวรรค์
รองคณบดี

พญ.ทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์
รองคณบดี

ดร.ศรัญญา ไผ่แสวง
รองคณบดี

ดร.รัฐกร ศรีสุทธี
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.ญาดา ตันสิริ
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.วีระฉัตร สมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี

ศ.นพ.พิเศษ พิเศษพงษา
ผู้ช่วยคณบดี