บุคลากร

Excellence is the beginning.

บุคลากรของเราประกอบด้วยแพทย์ (MD) นักวิจัย (ปริญญาเอก) ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ซึ่งได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ และทุกคนจะต้องมีการพัฒนาทักษะของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการวิจัยและการสอน

ผศ.นพ.นที รักษดาวรรณ
อาจารย์

ผศ.ดร.ปิยพัทธ์ ปิ่นอ่อน
อาจารย์

ดร.ชัยยศ สิริธนากร
อาจารย์

ผศ.ดร.วีระฉัตร สมพงษ์
อาจารย์

ผศ.ดร.นิจกานต์ นรเนตร
อาจารย์

ผศ.ดร.วีรยุทธ กิตติชัย
อาจารย์

ดร.สุเบญญา อินจำปา
อาจารย์

นพ.ไพศาล ปึงพิพัฒน์ตระกูล
อาจารย์

ผศ.ดร.นฎา ปิตะบุตร
อาจารย์

ดร.วิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน
อาจารย์

ผศ.ดร.พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี
อาจารย์

ผศ.ดร.ประภาพร บุญมา
อาจารย์

ผศ.ดร.ปุณณดา จิระอานนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.วรรณนิษา คำอ้ายกาวิน
อาจารย์

Asst. Prof. Fingani A. Mphande-Nyasulu, Ph.D.
อาจารย์

นพ.อานนท์ ศรีเกียรติขจร
อาจารย์

นายอุกกฤษฎ์ จันทร์ศรี
นักวิทยาศาสตร์

น.ส.ภิญญนิจ เจษฎาวิริยะวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสรธัช เขมจารุยางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ดารารัตย์ ลี้หยง
นักวิชาการศึกษา

น.ส.กัลนิกา ไชยพูน
นักวิชาการศึกษา

นพ.ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล
แพทย์

พญ.พีรดา เสริมสวรรค์
แพทย์

นางสาวจิตอนุวัณ ชูชมชื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์