รายละเอียดหลักสูตร

Our international medical curriculum is the first in Thailand to be approved by the Medical Council of Thailand and is accredited by the World Federation of Medical Education.

  • Core Courses (Year 1)
  • Pre-Clinical (Year 2)
  • Pre-Clinical (Year 3)
  • Clinical Training (Year 4, 5, 6)
  • แผนการเรียน

Core Courses (Year 1)

Semester 1 | Total of 21 Credits

• Scientific methods
• Applied physics and mathematics for health sciences
• Introduction to medical profession
• Medical biochemistry and molecular biology
• Human behavior and sociology
• Communication in Thai for medical profession
• English for medical profession
• Creative thinking and innovation
• Free elective

Semester 2 | Total of 21 Credits

• Computer and digital technology for health sciences
• Cell and tissue physiology
• Fundamental health economics
• Health policy and public welfare
• Academic reading and writing for health sciences
• Selective study in language subject
• World culture
• Medical ethics and professional law
• Free elective

Pre-Clinical Development (Year 2)

Year 2 | Semester 1 | Total of 21 Credits

• Clinical anatomy and medical imaging
• Body movement and control
• Body fluid homeostasis I
• Body fluid homeostasis II
• Body energy homeostasis
• Body regulation and defense

Year 2 | Semester 2 | Total of 19 Credits

• Sex, gender, reproduction and healthy living
• Brain and mind
• Human genetics, growth and development
• Molecular medicine and pharmacotherapeutics
• Research methodology, biostatistics and epidemiology

Pre-Clinical Development (Year 3)

Year 3 | Semester 1 | Total of 22 Credits

• Arts and sciences of clinical diagnosis
• Clinical microbiology and infectious diseases
• Cardiovascular medicine
• Respiratory medicine
• Gastroenterology and hepatology
• Renal and genitourinary medicine
• Allergy, immunology and rheumatology
• Endocrinology and metabolism

Year 3 | Semester 2 | Total of 19 Credits

• Hematology and oncology
• Clinical neurosciences
• Mental health and psychopathology
• Aging and degenerative disorders
• Evidence-based medicine
• Health promotion and disease prevention
• Integrated biomedical sciences*
• Research experiences in biomedical sciences*
* S/U grading will be offered

Clinical Training (Year 4, 5, 6)

Year 4 | Semester 1 | Total of 20 Credits

• Principles of biomedical engineering (MEng 01317542)
• Advanced subject in biomedical sciences I #
• Advanced subject in biomedical sciences II #
• Essential clinical skills
• Forensic medicine
• Family medicine clerkship
• Seminars in biomedical research I*
• Individual research I*

Year 4 | Semester 2 | Total of 19 Credits

• Biomedical research selective I* #
• Biomedical research selective II* #
• Seminars in biomedical research II*
• Individual research II*
• Community and global medicine
• Neurology, geriatric and rehabilitation medicine clerkship
• Psychiatry clerkship

Year 5 | Semester 1 | Total of 21 Credits

• Internal medicine clerkship
• Surgery clerkship
• Anesthesiology, cardiology and critical care medicine clerkship
• Obstetrics and gynecology clerkship
• Pediatric clerkship
• Seminars in biomedical research III*

Year 5 | Semester 2 | Total of 20 Credits

• Individual research III*
• Ambulatory medicine clerkship
• Accident and emergency medicine clerkship
• Oncology and palliative medicine clerkship
• Selective clerkship I
• Selective clerkship II
• Thesis I*

Year 6 | Semester 1 | Total of 22 Credits

• Introduction to clinical practice in the health care system*
• Practicum in internal medicine*
• Practicum in surgery*
• Practicum in pediatrics*
• Practicum in obstetrics and gynecology*
• Practicum in orthopedics and emergency medicine*

Year 6 | Semester 2 | Total of 22 Credits

• Practicum in community hospital*
• Selective practicum I*
• Selective practicum II*
• Thesis II*
• Thesis III*

Remarks:
* S/U grading will be offered
# Students may choose to study any research courses in biomedical sciences, biotechnology or biomedical engineering at the Master Degree level

Study Plan

Why Choose Us

–  การันตีสิทธิ์ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

–  การันตีโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศกับ Carnegie Melon University, USA

–  มีทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

–  นวัตกรรมการวิจัยที่สามารถใช้ facility ได้จากหลายๆ คณะ เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีนาโน ฯลฯ